Regulamin

 

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: kodyrabatowe.naszemiasto.pl

1.2 Operatorem serwisu internetowego jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 2408, z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000 PLN, NIP 5220103609.

1.3 Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

1.4 Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

1.5 Definicje:

Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem: kodyrabatowe.naszemiasto.pl prowadzony przez Operatora;

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu;

Operator – Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa;

Użytkownik -  osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności Serwisu;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE.

1.6 W ramach zapewnienia obsługi Serwisu, w tym w zakresie wysyłki newsletterów oraz rozpatrywania zgłoszeń Użytkowników, Operator korzysta z usług dostawcy – spółki Vabbe sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy, ul. Strzemińskiego 11/67, kod pocztowy 93-218, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łódź-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000779979, kapitał zakładowy 5.0000 zł, NIP: 728-28-37-272, REGON: 383055777, której zlecił wykonywanie niektórych usług określonych Regulaminem. 

  1. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

2.1 Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji kodów rabatowych, a także informacji o promocjach oferowanych przez podmioty trzecie. Serwis nie oferuje produktów i usług publikowanych na listach z kuponami rabatowymi.

2.2 Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Operator Serwisu nie pobiera opłat za korzystanie z Serwisu.

2.3 Umowa o świadczenie usług dostępu do Serwisu zostaje zawarta zgodnie z postanowieniami Regulaminu, na czas nieoznaczony, z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki za pośrednictwem końcowego urządzenia Użytkownika adresu URL Serwisu lub z chwilą skorzystania przez Użytkownika z przekierowania do Serwisu (każdorazowo z chwilą wejścia do Serwisu). Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.  

2.4 Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymaga technicznych, tj.: urządzenie z dostępem do sieci Internet; aktualną wersje przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScripy; włączoną usługę plików cookies. Korzystanie z Serwisu dostępnego jest na platformach aktualnie wspieranych przez producentów systemów operacyjnych Windows, MacOS i Linux, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi ww. systemów operacyjnych wraz z dostępem do Internetu. Zalecana przeglądarka internetowa – najnowsza wersja jednej z przeglądarek: Chrome, Edge, Firefox, Safari lub Opera.

2.5 Według najlepszej wiedzy Operatora brak jest szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

 

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA ORAZ UŻYTKOWNIKA

3.1 Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Operatorowi Serwisu lub osobom trzecim. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Operatora Serwisu .

3.2 Informacje publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie muszą być pozbawione błędów. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za ich rzetelność i kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa. Serwis nie ma charakteru naukowego.

3.3 Operator nie jest organizatorem, współorganizatorem ani wykonawcą akcji promocyjnych i rabatowych, jak również nie jest dostawcą kodów rabatowych, ani innych towarów lub usług, o których informacje publikowane są Serwisie. Operator publikuje w Serwisie informacje o promocjach i rabatach, które są przygotowywane przez podmioty trzecie oraz o kodach rabatowych lub towarach i usługach, które są dostarczane przez osoby trzecie. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za takie informacje. Za funkcjonowanie poszczególnych kampanii promocyjnych i rabatowych odpowiedzialność ponoszą poszczególne podmioty, które je organizują. Za dostarczanie kodów rabatowych lub towarów i usług, o których mowa w treściach publikowanych w Serwisie odpowiadają podmioty, które dostarczają te kody, towary lub usługi.

3.4 Uzytownik może zostać przekierowany do serwisów podmiotów trzecich będących organizatorami akcji promocyjnych lub rabatowych lub dostawcami kuponów rabatowych, towarów lub usług, korzystając z linków przekierowujących. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisów, do których zostanie przekierowany Użytkownik, ani za prawidłowe działanie linków. Linki dostarczane są przez osoby trzecie.

 

  1. UPRAWNIENIA UŻYTOWNIKA, REKLAMACJE

4.1 Użytkownik jest zobowiązany do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby mieć wpływ na funkcjonowanie Serwisu, w szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do ingerowania w treści zamieszczane na stronach Serwisu.  

4.2 W przypadku, gdy Użytkownik ma zastrzeżenia w zakresie działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację poprzez kontakt z Operatorem za pośrednictwem dedykowanego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. W reklamacji Użytkownik podaje co najmniej swój adres e-mail, na który chciałby otrzymać odpowiedź na reklamację oraz opis stanu sprawy.

4.3 Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od złożenia przez Użytkownika reklamacji.

4.4 Odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana do Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacji.

 

  1. DANE OSOBOWE

5.1 Korzystanie z Serwisu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników. Administratorami danych osobowych Użytkowników Serwisu są: Operator, tj. (a) Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, (b) Pro Media sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-086), ul. Powstańców Śląskich 9, (c) PL24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, które przetwarzają je na zasadzie współadministrowania w rozumieniu art. 26 RODO, co oznacza, że wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

5.2 Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu zostały opisane w Polityce Prywatności, która dostępna jest pod linkiem: kodyrabatowe.naszemiasto.pl/strona/polityka-prywatnosci

 

  1. ZMIANY REGULAMINU

6.1 Użytkownik ma prawo utrwalić treść Regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.

6.2 Operator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Operatora, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu (np. wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu, zmiany istniejących systemów informatycznych). Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od dnia opublikowania Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.

6.3 Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.02.2023