Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO kodyrabatowe.naszemiasto.pl

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie Ci, jako użytkownikowi serwisu internetowego znajdującego się pod adresem kodyrabatowe.naszemiasto.pl kwestii związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

 1. DEFINICJE

Administrator – łącznie: Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, nr KRS:0000002408, [email protected], (dale jako: „Polska Press”), Pro Media sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-086), ul. Powstańców Śląskich 9, nr KRS: 0000030307, [email protected] (dalej jako: „Pro Media”), PL24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, nr KRS: 0000955165, [email protected] (dalej jako: „PL24”);

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: kodyrabatowe.naszemiasto.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jego funkcjonalności

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

Jako współadministratorzy danych osobowych Użytkownika, Polska Press, PL24 oraz ProMedia zawarły odpowiednią umowę regulującą między innymi zasady i sposób realizacji wobec Użytkownika ich obowiązków wynikających z RODO. Polska Press zobowiązała się do realizacji w imieniu własnym oraz pozostałych współadministratorów (tj. Pro Media oraz PL24) obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą, jak również do przyjmowania i rozpatrywania żądań dotyczących realizacji ich praw wynikających z RODO. Pragniemy jednak podkreślić, że niezależnie od tego uzgodnienia, Użytkownikowi przysługuje prawo realizacji jego uprawnień wobec każdego ze współadministratorów.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator gromadzi dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

Serwis może zawierać linki do stron podmiotów trzecich. Strony internetowe podmiotów trzecich posiadają własne polityki prywatności. Odwiedzając te strony, Użytkownik podlega poszczególnym politykom obowiązującym w ramach danego serwisu internetowego.

 1. 2.1 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Jako administrator przetwarzamy różnorodne dane, które Użytkownik pozostawia w ramach korzystania z Serwisu. Dane te obejmują adres IP oraz inne identyfikatory i informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii (m.in. adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na stronie, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielność ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje). Dodatkowo,  w przypadku skontaktowania się przez Użytkownika z Administratorem za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego, Administrator przetwarza dane Użytkownika podane przez niego w ramach przekazywanego zgłoszenia (dane te mogą w szczególności obejmować imię, nazwisko, adres e-mail).

 1. 2.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Serwisu

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

(niezbędność przetwarzania do wykonania umowy)

 

Prowadzenie analiz i statystyk związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

(prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu, monitorowania preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności, weryfikacji tematów przekazanych przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego zgłoszeń)

Dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

(prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw i dochodzeniu roszczeń)

Obsługa zapytań Użytkowników przekazywanych za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

(prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na identyfikacji nadawcy oraz obsługi przekazanej sprawy, w tym udzieleniu odpowiedzi na otrzymane zapytanie)

 

 1. 2.3 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez okres świadczenia usług. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest jego prawnie uzasadniony interes, to dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż do zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników przez okres przedawnienia roszczeń, w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń bądź do obrony praw Administratora.

 1. 2.4 Odbiorcy danych osobowych i transfer poza EOG

Korzystamy z usług podmiotów trzecich, aby zapewnić nam możliwość zapewnienia prawidłowej organizacji naszej działalności, więc w niektórych sytuacjach przekazujemy dane osobowe Użytkowników takim podmiotom. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:

 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe;
 • podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie, spółki z naszej grupy kapitałowej;

Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy, na który składają się państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych. W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Państwu prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

 1. 2.5 Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych, które są niezbędne do świadczenia przez Administratora usług (w tym również akceptacji plików cookies) uniemożliwi ich realizację.

 1. 2.6 Prawa Użytkownika

Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu w tym prawo do uzyskania ich kopii,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych – po wniesieniu sprzeciwu dane nie będą przetwarzane, jeśli nie będzie istniała ważna podstawa prawna uzasadniająca przetwarzanie, musi być ona jednak nadrzędna wobec twoich interesów, praw i wolności,
 • prawo do wniesienia do organu nadzorczego skargi,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, kiedy przetwarzamy dane na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na dokonane przetwarzanie danych w czasie jej obowiązywania,
 • prawo do przenoszenia danych – przenoszeniem jest dostarczenie przez nas danych osobowych w formacie możliwym do odczytania maszynowego, jeśli przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody lub w ramach świadczonych usług.

Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected], bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej korespondencyjnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

 1. 2.7 Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w odniesieniu do Polska Press oraz Pro Media możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected], natomiast Inspektor Ochrony Danych PL24 sp. z o.o. pozostaje do Twojej dyspozycji pod adresem [email protected].

POLITYKA COOKIES

 1. 2.8 Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli krótkie informacje, które zapisywane są na dysku urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika głównie w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator (a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi analityczne i statystyczne) korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu Użytkownika. Dodatkowo, Administrator stosuje także inne technologie podobnego typu, tj. zapis i odczyt informacji z localStorage, czyli magazynu danych. Administrator rozpoznaje Użytkownika, aby dowiedzieć się jakich informacji Użytkownik poszukuje.

Cookies oraz informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu Użytkownika i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu.

Wykorzystywanie plików cookies w celu gromadzenia za ich pośrednictwem danych wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wycofana w dowolnym momencie. Zezwolenie Użytkownika nie jest jednak wymagane w przypadku cookies, których stosowanie przez Administratora jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną (wyświetlanie treści w Serwisie, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu). Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki.

 1. 2.9 Rodzaje cookies

Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jeśli chodzi zaś o funkcje, to Administrator stosuje w ramach serwisu następujące pliki cookies:

 • Niezbędne pliki cookies

Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies w celu dostarczenia Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik korzysta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytownika w ramach stosowania niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • Analityczne i funkcjonalne pliki cookies

Analityczne poliki cookies dają Administratorowi możliwość pozyskiwania informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Takie pliki cookies mają na celu przede wszystkim badanie preferencji Uzytowników w zakresie korzystania przez nich z Serwisu, aby Administrator mógł odpowiednio dostosowywać swoje treści, które prezentuje za pośrednictwem Serwisu. Funkcjonalne pliki cookies mają na celu dostosowanie Serwisu do wyborów Użytkownika (m.in. w zakresie preferencji językowych, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej). Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem analitycznych i funkcjonalnych plików cookies odbywa się w związku z uzyskaniem zgody Użytkownika na wykorzystanie przez Administratora odpowiednich cookies, a podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu wysokiej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, a także ich bieżącej poprawie.

 1. 2.10 Ustawienia przeglądarki

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

 1. 2.11 Wykorzystywane narzędzia

Administrator wykorzystuje narzędzia i technologie dostarczane przez podmioty zewnętrzne celem dokonywania pomiarów statystycznych. Poprzez umieszczenie specjalnych kodów, które zbierają informacje, Administrator może analizować oferowane usługi oraz je ulepszać. Użytkownik może w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec gromadzenia danych poprzez takie narzędzia.

Administrator wykorzystuje następujące narzędzia analityczne:

 1. oprogramowanie Google Analytics, które jest narzędziem webanalitycznym; szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są pod linkiem https://policies.google.com/privacy?hl=pl. W każdej chwili możesz zablokować przetwarzanie przez Google Analytics, zgodnie z zasadami opisanymi pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;
 2. oprogramowanie dostarczane przez Gemius sp. z o.o. Witryny Serwisu zamieszczają w komputerze Użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o Użytkownikach. Dane te pozwalają zrozumieć Administratorowi, które materiały interesują Użytkowników oraz z jakich treści korzystają. W kod Gemius działa w oparciu o technologię cookies („ciasteczka”) oraz inne technologie (local storage). Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych znajdują się pod linkiem linkami: http://www.gemius.pl/pl/polityka_prywatnosci. Użytownik może również zablokować udostępnianie informacji zgodnie z instrukcją na stronie http://optout.hit.gemius.pl/removeEN.php.

 

 1. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można skontaktować się z Administratorem mailowo pod adresem: [email protected], jak również pisemnie na adres siedziby Administratora: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „RODO”.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator informuje, że niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana w razie potrzeby.